Hahariringan

<¤ Play On ¤ RYA FITRIA <> BOGOH KASAHA ACI JESSICA <> KUTEUNTEINGANEN ACI JESSICA <-> TEU BISA AYA GANTINA Cipt. Kikiludi ACI JESSICA <-> BEGER MINDOCipt. Doddy Ronald ACI JESSICA - KEUN WAE Cipt. Indra Budiman ACI JESSICA <-> KUNAON ANJEUN TEGA ACI JESSICA <-> GALINDENG SALIRA Cipt. Aceng Yudha ACI JESSICA <- >LAYUNG BEUREUM Cipt. Aceng Yudha

Sabtu, 21 April 2012

sasangkala gunung kendang

Jaman baheula kacaritakeun aya
hiji jelema nu ngaran Ki Sutaarga.
Ngabogaan maksud hajat bari
nanggap wayang. Ari lalakonna nu
dipikahayang ku manéhna supaya
dipidangkeun, nyaéta lalakon nu
paling dipantang ku dalang. Éta
lalakon meunang dipidangkeun,
tapi teu meunang nepi katamatna.
Sabah lamun tamat biasana sok
aya kajadian nu teu
pikahayangéun.
Tapi Ki Sutaarga keukeuh
peteukeuh hayang nyaho éta
lalakon nepi ka tamatna. Pokna
kajeun mayaran sakumaha, moal
burung dibayar asal éta lalakon
dipidangkeun nepi ka tamatna.
Pok Ki Dalang sasauran.
"Heug waé dipidangkeun nepi ka
tamatna, asal ongkosna waé
dibayar tiheula?"
Teu loba carita, gocrak baé dibayar
sapaménta dalang téa, ku Ki
Sutaagra téh. Atuh kasurung ku
ongkos nu gedé, ger waé
ngawayang anu pohara raména.
Sindénna nu katelah Nyai
Astrakembang, anu hérang
méncrang, ceuk barudak ayeuna
mah siga enyoy-enyoyan, ngoléar
tembang hégar pisan.
Atuh panongton daratang ti
suklakna ti siklukna. Éstuning ramé
pisan aréak-aréakan, nguping sora
sindén anu ngagalideng halimpu
pisan. Barang lalakon ampir tamat
geus deukeut subuh,torojol dua
jelema anu maké pakéan saragam
upas kabupatén. Éta upas téa
nepikeun paréntah Bupati, nu
maksudna supaya éta dalang,
sindén, para nayaga, katut
gamelan sapuratina, dibawa
ngadeuheus ka kanjeng Bupati.
Cenah ditunggu pisan.
Atuh dalang téh cuh-cih jeung
cakah-cikih paparéntah ka batur
baturna kudu bébérés. Sarta
manéhna bébéja ka Ki Sutaarga téa
yén disaur ku Bupati. Kacaturkeun
bring arindit diiringkeun ku upas
nu duaan ngajugjug ka tempat
panglinggihan Bupati. Jalanna
lempeng molongpong, éstuning
senang pisan leuleumpangan
henteu loba sumarimpang.
Caritana nu ngalabring téa géus
nepi ka nu dijugjug. Breg
ngarimpak rareureuh dihareupeun
gedong Kabupatén, harita téh géus
rék bray-brayan beurang.
Tapi anéh bin ajaib!
Éta dua Upas teu araya, kabupatén
ogé suwung, leungit tampa lebih
ilang tampa karana. Sakabéh nu
hadir musna teu ngaho kamana
leosna. Nu aya sesana ngan
gamelan-gamelan téa. Kasur nu
digulungkeun urut diuk sindén,
kabéh robah ngajadi batu. Tug
nepi ka kiwari, nelah gunungna
disebut Gunung Kendang.
Dina mangsa nu geus kaliwat. Dina
malem Salasa atawa Jum'ah
kaliwon sok aya raraméan siga nu
keur hiburan. Sora sindén
gagalindeng angin-anginan. Sora
panjak nu senggak. Sora gamelan
nangnéngnong. Ditempas ku sora
kendang, dung plak dung plak,
écés pisan. Dipungkas ku sora-sora
goong, éar nu surak nu senggak,
kakuping ramé pisan.
Loba jelema katipu.
Ti lembur nu beulah Kidul Gunung
Kendang, saperti Cikareo,
Bantarpeundeuy, jeung nu
séjénna. Nu dek lalajo ngabring,
manéhna nyangka aya kariaan di
kampung Cibitung. Urang lembur
Kaléreun Gunung Kendang,
nyangkayénnu nanggap wayang
téh di Cikarosea atawa Bantar
peundeuy.
Burusut nu lalajo ngabring nuju ka
beulah Kidul. Dijalan abringan nu ti
Kalér jeung nu ti Kidul pasanggrok,
terus silih tanya, dimana aya nu
kariaan téh. Masing-masing ting
polongo, teu aya nu bisa
ngajelaskeun. Terus baralik kalayan
haténa marurukusunu keuheul
ngarasa katipu.
Kaanéhan Gunung Kendang nyaéta
balatak batu-batu nu siga
kendang, goong, anggél, guguling,
jeung gulungan kasur. Anu siga
gulungan kasur réana aya opat
bélas, anu nangtung anu ngedéng.
Anu siga guguling panjangna hiji
satengah méter. Gunung Kendang
ayana di Désa Sukamukti
Kacamatan Cisompét Kabupatén
Garut, dikomplék Kahutanan nu
katelah Blok Jagasatru.
Disusun ku: Warjita, saparakanca